Όροι Χρήσης

 

1. Γενικά:

Ο διαδικτυακός τόπος, το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται εκεί, οι εφαρμογές, τα εμπορικά σήματα, καθώς και εν γένει, το υπόλοιπο υλικό (όπως ενδεικτικά: τα κείμενα, οι εικόνες, τα σήματα, τα ηλεκτρονικά αρχεία οι φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις) που περιέχεται σε αυτόν (καλούμενο εφεξής, το «e-shop») συνιστούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης «NOVARTIS (Hellas) A.E.B.E.» (καλούμενη εφεξής, «Novartis»). 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις που παρατίθενται στην παρούσα (καλούμενοι εφεξής, «Όροι Χρήσης») διέπουν την περιήγηση και χρήση του e-shop εκ μέρους του Χρήστη, καθώς και τη σύναψη σύμβαση παραγγελίας προϊόντος καταρτιζόμενης μέσω του e-shop (καλούμενη εφεξής η «Σύμβαση») κατά τρόπο αποκλειστικό, με επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρητών διατάξεων, μεταξύ της Novartis και του Χρήστη.

Αν ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης οφείλει να απέχει από την περιήγηση και την χρήση του e-shop και ουδέν δύναται να διεκδικήσει. Αποκλίσεις από τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης, οι οποίες δεν έγιναν ρητώς δεκτές εκ μέρους της Novartis, δε την δεσμεύουν.

 

2. Υποχρέωση ειδοποίησης:

Στην περίπτωση που ο Χρήστης κρίνει πως κάποιος όρος που περιέχεται στο e-shop είναι ασαφής, εσφαλμένος ή ανακριβής, οφείλει να αποστείλει σχετική ειδοποίηση στην Novartis.


3. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες:

Χρήστης του e-shop (καλούμενος εφεξής ο «Χρήστης») δύναται να είναι αποκλειστικώς πρόσωπα, τα οποία έχουν λάβει έγκυρη άδεια ίδρυσης φαρμακείου (και την διατηρούν κατά την χρήση τους στο e-shop) στην Ελληνική Επικράτεια και εταιρείες με άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων στην Ελληνική Επικράτεια. Ο Χρήστης έχει την υποχρέωση, αφού πιστοποιηθεί η ιδιότητά του να καταχωρήσει Αναγνωριστικό Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό (password). Η εγγραφή του Χρήστη στο e-shop παρέχεται δωρεάν. Η σύνδεση του Χρήστη στο e-shop απαιτεί εισαγωγή του username και password. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση κάθε παραγγελίας από την Novartis και υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι Χρήστες οι οποίοι έχουν παραγγείλει και στο παρελθόν Προϊόντα από την Novartis απευθείας μέσω του callcenter η με fax  (καλούμενοι εφεξής οι «Παλαιοί Χρήστες») δεν θα χρειαστεί να αποστείλουν νέα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης της ταυτότητας και της ιδιότητάς τους, μιας και η ταυτοποίηση αυτή θα λάβει χώρα αυτόματα από την Novartis. Αντίθετα, όσον αφορά στους Χρήστες οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο παρελθόν, Προϊόντα από την Novartis απευθείας μέσω του callcenter η με fax (καλούμενοι εφεξής οι «Νέοι Χρήστες»), αυτοί θα υποβληθούν σε διαδικασία ταυτοποίησης της ταυτότητας και της ιδιότητάς τους, προσκομίζοντας τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσει η Novartis.


Η Novartis διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης και να ζητήσει οποτεδήποτε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο από τους Παλαιούς ή τους Νέους Χρήστες ή επικαιροποίηση των ήδη προσκομισθέντων.

 

5. Ιατρικές Πληροφορίες / Ασθένειες:

Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον δικτυακό τόπο σας παρέχονται από την Novartis  και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Πολλά από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ή ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ SITE ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΛΟΣΙΜΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΝΟΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΕΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. 

Η Novartis ωστόσο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στους επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής αγοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Ειδικά για πρόσβαση σε πληροφορίες που απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας το site απαιτεί εγγραφή και η χρήση του συγκεκριμένου τόπου προϋποθέτει τη χρήση μοναδικού προσωπικού κωδικού. Ο χρήστης του συγκεκριμένου τόπου που απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για χρήση του τόπου μόνο από αυτόν και σύμφωνα με το νόμο ενώ η Novartis δε φέρει καμία ευθύνη εάν ο χρήστης δηλώσει ψευδή ιδιότητα. Στην τελευταία περίπτωση ο χρήστης που δήλωσε ψευδή ιδιότητα ευθύνεται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υπέστη η Novartis από αυτή τη δήλωση.6. Χρήση περιεχομένου:

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αλλά μπορείτε να διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας Novartis. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε download. Πρέπει να θεωρήσετε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Novartis, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου. Η Novartis δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Novartis. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας της Novartis ή άλλου τρίτου.

 

7. Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας:

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της Novartis. Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της Novartis ή / και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ των οποίων δικαιούχος είναι η Novartis ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται σε εσάς.

8. Αποποίηση ευθύνης:

Παρά το γεγονός ότι η Novartis καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να περιλαμβάνει ακριβείς πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο το Περιεχόμενο μπορεί να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η Novartis διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, διορθώσεις ή / και βελτιώσεις στο Περιεχόμενο, στα προϊόντα και στα προγράμματα που δίνονται πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση Η Novartis διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη. Τίποτα σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά στο να επενδύσει κάποιος στον Όμιλο Novartis. Συγκεκριμένα, πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις μπορεί να είναι διαφορετικά από τις προβλέψεις, τις απόψεις και τις προσδοκίες που εκφράζονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και τυχόν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με μετοχές του Ομίλου Novartis ουδεμία βάση αποτελούν για μελλοντικές αποδόσεις.


9. Πληροφορίες που μας παρέχετε:

Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε καθίσταται ιδιοκτησία της Novartis και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής. Επιπρόσθετα, η Novartis είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς να αποζημιωθείτε, οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που ίσως περιλαμβάνεται σε κάποια κοινοποίησή σας προς τον δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων.

 

10. Προϊόντα που κυκλοφορούν διεθνώς:

Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο που όμως δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Η αναφορά σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δεν υποδηλώνει ότι το προϊόν ή υπηρεσία θα είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο υπόκεινται και είναι σύμφωνες με την Ελληνική Νομοθεσία. Οτιδήποτε υπάρχει στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως προώθηση ή διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή της χρήσης του σε ασθενείς.

11. Σύνδεσμοι (Links):

H Novartis δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών. Σύνδεση με αυτόν τον δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη σελίδα επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Novartis. Ομοίως, η χρήση χωρίων ή ενός ή περισσοτέρων αποσπασμάτων από αυτόν τον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Novartis απαγορεύεται.

 

12. Σύνδεσμοι που περιέχονται στο δικτυακό τόπο:

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για το ενδιαφέρον και την διευκόλυνση του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου. Θα προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε όταν αποχωρείτε από αυτό τον δικτυακό τόπο ότι οι κανόνες χρήσης και η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στον δικτυακό τόπο που θα επισκεφθείτε μπορεί να είναι διαφορετικοί. Ωστόσο, η Novartis ουδεμία ευθύνη φέρει για τους συνδέσμους που υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα για την ακρίβεια και την νομιμότητα του περιεχομένου αυτών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ή παραλείψεις στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων.

13. Κοινοποιήσεις σε αυτό τον δικτυακό τόπο:

Παρά το γεγονός ότι η Novartis μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να καταγράφει ή να επιθεωρεί συνδιαλέξεις, συζητήσεις, κοινοποιήσεις, αποστολές, μεταβιβάσεις, ενημερωτικά δελτία και παρεμφερή υλικό στον δικτυακό της τόπο, η Novartis δεν φέρει την υποχρέωση να ενεργεί τοιουτοτρόπως και δεν φέρει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντία, διαβολή, παράλειψη, ψευδολογία, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο, αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή ανακρίβεια που περιέχεται στο περιεχόμενο των προαναφερθέντων. Απαγορεύεται να κοινοποιείτε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλοθηρικό, χυδαίο, πορνογραφικό, βλάσφημο ή άλλο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που μπορούν να θεωρηθούν ποινικά κολάσιμες πράξεις, αδικοπραξίες ή εν γένει να συνιστούν παραβιάσεις οποιασδήποτε διάταξης νόμου. Η Novartis θα συμμορφωθεί πλήρως με τις αστυνομικές ή άλλες αρχές ή εντολές οποιασδήποτε δικαστικής, εισαγγελικής ή άλλης νόμιμης αρχής, που την υποχρεώνουν να αποκαλύψει την ταυτότητα όποιου κοινοποιεί, δημοσιεύει, διακινεί κλπ τέτοιου είδους υλικό ή περιεχόμενο.

14. Συνέπειες:

Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το νομικό κείμενο, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται από την Novartis, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στο δικτυακό τόπο από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Novartis υποστεί οποιαδήποτε ζημία, η εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

15. Αναθεωρήσεις:

Novartis έχει το νόμιμο δικαίωμα να αναθεωρήσει τους αναφερόμενους στο παρόν Όρους Χρήσης, ενημερώνοντας το παρόν. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για σας, γι' αυτό είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.

16. Τιμολόγηση Προϊόντων:

Στα Προϊόντα στο e-shop αναγράφεται η τιμή αυτών. Η Novartis επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιεί άνευ προειδοποίησης τις τιμές των Προϊόντων  όπως αυτές ορίζονται από το εκάστοτε δελτίο τιμών που εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ. καθώς και η ημερομηνία ισχύος του. Ως εκ τούτου ο Χρήστης δεν μπορεί να θεμελιώσει αξίωσή του επί τη βάσει της τιμής που υφίστατο κάποια ορισμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν – ουσιαστικά η τιμή των Προϊόντων είναι η ισχύουσα βάσει του Δελτίου τιμών κατά τον χρόνο τιμολόγησης της Παραγγελίας και όχι υποβολής της

 
17. Διαθεσιμότητα προϊόντων:

Τα Προϊόντα τα οποία ευρίσκονται στο e-shop δεν είναι κατ’ ανάγκη διαθέσιμα και δεν ευρίσκονται κατ’ ανάγκη στην εμφανιζόμενη στο e-shop συσκευασία, όπου αυτή παρουσιάζεται. Το γεγονός ότι κάποιο προϊόν εμφανίζεται ως διαθέσιμο, διευκρινίζεται στο παρόν ότι ενδέχεται να μην φτάσει στον Χρήστη λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Ο Χρήστης θα ειδοποιηθεί σχετικώς μέσω του e-shop.

18. Παραγγελία προϊόντων:

Η παραγγελία λαμβάνει χώρα εγγράφως μέσω των εφαρμογών του e-shop αφού ο Χρήστης συμπληρώσει την σχετική φόρμα παραγγελίας. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (μιας και καμία σχετική υπόδειξη δεν υφίσταται στο e-shop) για την επιλογή κατάλληλου Προϊόντος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι σκοποί του κατά το καλύτερο δυνατό.

Η Novartis  νοείται ότι λαμβάνει την Παραγγελία του Χρήστη από τη στιγμή που θα λάβει ο Χρήστης σχετική ενημέρωση από την Novartis περί λήψη αυτής. Διαφορετικά ο Χρήστης δεν μπορεί να αποδείξει ότι κατέθεσε Παραγγελία. Η εν λόγω ειδοποίηση αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή του στο e-shop.

Η σχετική ενημέρωση από την Novartis περί λήψη της Παραγγελίας δεν ταυτίζεται με αποδοχή της πρότασης του Χρήστη. Η Novartis αποδεχόμενη την παραγγελία του Χρήστη την εξετάζει, εξετάζει και την δυνατότητα πραγματοποίησης της παραγγελίας και δρα αναλόγως, ανέλεγκτα και με διακριτική ευχέρεια ως προς την εκτέλεσή της παραγγελίας– μη δεσμευόμενη από την παραγγελία τους Χρήστη.

 

19. Περιορισμοί στην Παραγγελία:

Η Novartis μπορεί να θέτει οποτεδήποτε περιορισμούς στις παραγγελίες των Χρηστών. Είτε ειδικούς είτε εξειδικευμένους.

Ελάχιστο ποσό παραγγελίας είναι τα 150 Ευρώ. Το ελάχιστο όριο ανά παραγγελία μπορεί να αλλάξει βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Για τα ιδιωτικά φαρμακεία υπάρχει ανώτατο όριο τεμαχίων ανά σκεύασμα, ανά μήνα και ανά Χρήστη το οποίο ορίζεται κυριαρχικά από την Novartis και μπορεί να αλλάζει χωρίς προειδοποίηση. 


20. Χρόνος Λήψης Παραγγελίας:

Οι Παραγγελίες που καταθέτουν οι Χρήστες εκτελούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός αργιών και εκτός συγκεκριμένων προγραμματισμένων ημερών κατά τις οποίες για λόγους όπως απογραφή στην αποθήκη κ.τ.λ.  δεν μπορούν να εκτελεστούν παραγγελίες.

Από την στιγμή που ολοκληρωθεί μια παραγγελία από τον χρήστη και λάβει επιβεβαιωτικό email από την Novartis, τότε  η παραγγελία αυτή τιμολογείται, ακολουθεί δεύτερο επιβεβαιωτικό emailκαι σε 2 εργάσιμες ημέρες εκκινεί η διαδικασία αποστολής της από το κέντρο διανομής. Ο χρόνος  παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται από τον τόπο αποστολής και τα δρομολόγια της μεταφορικής εταιρείας ή της εταιρείας ταχυμεταφορών. Ως εκ τούτου οίκοθεν νοείται ότι το e-shop δεν αναλαμβάνει κάποια δέσμευση για τον χρόνο λήψης της παραγγελίας.


22. Εκτέλεση Παραγγελίας:

Η Novartis διατηρεί το δικαίωμά να καθορίζει η ίδια τα κριτήρια και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεί τις εκκρεμούσες παραγγελίες. Ενδεικτικά η Novartis  δύναται να παρέχει προτεραιότητα σε ορισμένες παραγγελίες έναντι άλλων ή να εκπληρώνει ορισμένες Παραγγελίες τμηματικά ή και μερικώς. Σε περίπτωση, επί παραδείγματι, που ένας Χρήστης παραγγείλει ορισμένη ποσότητα Προϊόντων η Novartis μπορεί να παραδώσει (και να χρεώσει ασφαλώς) μόνο την μισή. Ο Χρήστης δεν δύναται να αναζητήσει αποζημίωση έναντι της Novartis για τον τρόπο εκτέλεσης της Παραγγελίας από την τελευταία. 

 

21. Αρχειοθέτηση Παραγγελίας:

Σημειώνεται ότι κάθε παραγγελία του Χρήστη αρχειοθετείται καταλλήλως. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενό του σχετικού αρχείου αναφορικά με τις παραγγελίες που ο ίδιος έχει καταθέσει μέσα από τον λογαριασμό του στο μενού «Ιστορικό Παραγγελιών» ή «Οι Παραγγελίες μου».

22. Χρόνος Μεταφοράς Προϊόντων:

Η Novartis αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει δίχως χρέωση τα προϊόντα στον Χρήστη. Η Novartis μεταφέρει και παραδίδει τα προϊόντα μέσω τρίτου. Ειδικότερα, όσον αφορά στον χρόνο παράδοσης των προϊόντων, σημειώνεται ότι αυτός καθορίζεται από την Novartis, υπό τον όρο βεβαίως ότι είναι εύλογος. 


23. Καθυστέρηση στην Παράδοση Προϊόντων:

Η Novartis δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται σε καταστάσεις που δεν εντάσσονται στην σφαίρα επιρροής της ή προκύπτουν για λόγους σχετιζόμενες με ανωτέρα βία. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος αποστολής της παραγγελίας μπορεί να παραταθεί μέχρι και 45 ημέρες ή την λήξη του γεγονότος ανωτέρας βίας (οποιοδήποτε από τα δύο λαμβάνει χώρα αργότερα). Ο Χρήστης πρέπει να λαμβάνει υπόψη του μεταξύ άλλων, ως προς τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων (και πρωτίστως ότι ο χρόνος παράδοσης αποφασίζεται από την Novartis) την διαθεσιμότητα των μεταφορικών μέσων τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των προϊόντων,  τις τυχόν αντίξοες συνθήκες, τυχόν απεργίες ή αποκλεισμένους δρόμους κ.λπ.

 

24. Ελαττωματικά Προϊόντα:

Η Novartis επιδιώκει να παρέχει στους Χρήστες υπηρεσίες ποιότητας αντίστοιχες της φήμης της. Εντούτοις, δεν εγγυάται ότι τα Προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο e-shop, δεν θα διαφέρουν από αυτά τα οποία πράγματι θα λάβει ο Χρήστης. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε, αποδίδεται αποκλειστικά σε σφάλμα, το οποίο η Novartis δεσμεύεται να επανορθώσει άμεσα, αφού ενημερωθεί σχετικώς. Διευκρινίζεται ότι το μεσοδιάστημα, ώσπου να ενημερωθεί δεν δεσμεύεται σχετικώς. 

25. Πληρωμή

Ο τρόπος καταβολής του αντιτίμου των προϊόντων από τον Χρήστη θα καθορίζεται κάθε φορά από την Novartis. Διευκρινίζεται ότι οι τρόποι πληρωμής που αναγράφονται για τα ιδιωτικά φαρμακεία στο site του e-shop είναι απλώς ενδεικτικοί και δεν δεσμεύουν την Novartis.  

 

26. Περιορισμός Ευθύνης:

Παρά τις εκτενείς και έντονες προσπάθειες της Novartis, είναι, ασφαλώς, πάντοτε ενδεχόμενο να παρουσιαστούν στο περιεχόμενο του e-shop σφάλματα, δυσλειτουργίες ή διακοπές ή προβληματικά προϊόντα. Η Novartis δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται να αποζημιώσει για οποιαδήποτε οικονομική ζημία ή άλλη βλάβη που προκύπτει εξ αιτίας τέτοιων περιστάσεων τον Χρήστη. Περαιτέρω, η Novartis δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται να αποζημιώσει για οικονομική ζημία ή άλλη βλάβη, η οποία προκύπτει μέσω του e-shop στον Χρήστη από ενέργειες τρίτων, μη σχετιζόμενων με την ιδία.

 

27. Εκχώρηση:

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Novartis είναι δυνατό να εκχωρηθούν δίχως συναίνεση του Χρήστη.

Αντιθέτως, ο Χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δίχως την συναίνεση της Novartis.  

28. Συμμόρφωση με τον Κώδικα Τρίτων Μερών της Novartis:

Οι εταιρείες με άδεια χονδρικής πωλήσεως φαρμάκων στην Ελληνική Επικράτεια που χρησιμοποιούν τοe-shopθα πρέπει πριν την κατάθεση της παραγγελίας να έχουν διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τον Κώδικα Τρίτων Μερών της Novartis, όπως ισχύει κάθε φορά και είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.novartis.com/esg/reporting/codes-policies-and-guidelines. 

 

29. Συμμόρφωση με την νομοθεσία σχετικάμε τις Οικονομικές Κυρώσεις και τον Περιορισμό των Εξαγωγών.

Οι εταιρείες με άδεια χονδρικής πωλήσεως φαρμάκων στην Ελληνική Επικράτειακατανοούν ότι ενδέχεται ορισμένα Προϊόντα να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή τους ή να εφαρμόζονται οι νόμοι της Ελβετίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις, οι οποίοι περιορίζουν την άμεση ή έμμεση μεταβίβαση των Προϊόντων σε χώρες, εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα. Οι Χρήστες-εταιρείες με άδεια χονδρικής πωλήσεως φαρμάκων στην Ελληνική Επικράτεια με την καταχώριση της Παραγγελίας συμφωνούν ότι δεν θα πωλούν, εξάγουν, επανεξάγουν, ούτε θα μεταβιβάζουν τα Προϊόντα άμεσα ή έμμεσα, (ακόμα και εντός της Επικράτειας) σε: (α)φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συμπεριληφθεί σε λίστα των ΗΠΑ, ή του Ηνωμένου Βασιλείου, ή της Ελβετίας, ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή κυρώσεων, ή σε νομικό πρόσωπο που η πλειοψηφία των μετοχικών του δικαιωμάτων ανήκει ή ελέγχεται από τρίτο μέρος ή τρίτα μέρη για τα οποία προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τις προαναφερθείσες λίστες, (β) φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την περίπτωση που ο Χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την πρόθεσή του συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου να μεταβιβάσει τα Προϊόντα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της περ. (α), ή (γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απαγορεύεται να λάβει τα Προϊόντα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία των ΗΠΑ, ή του Ηνωμένου Βασιλείου, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας.

 

30.Μη εκπλήρωση Παραγγελιών

Η Νovartisδιατηρεί το δικαίωμα της να απέχει από την εκπλήρωση των Παραγγελιών που κατατίθενται από εταιρείες με άδεια χονδρικής πωλήσεως φαρμάκων στην Ελληνική Επικράτεια, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας του Προϊόντος ή σε περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στην περ. (α) του όρου 29 ή η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει ήμε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελέγχεται από οντότητα που εμπίπτει στην περ. (α) τους ως άνω όρου 29.

31. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών :

Η χρήση του e-shop και κάθε εφαρμογής ή δυνατότητας που προσφέρεται στο πλαίσιο αυτού, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Το παρόν κείμενο περιέχει τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους και όπως κάθε φορά διαμορφώνονται σύμφωνα με τους όρους που το ίδιο περιέχει. Αρμόδια για κάθε μελλοντική διαφορά μεταξύ της Novartis και του Χρήστη είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Η Novartis επιδιώκει οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του e-shop επιλύεται φιλικά και εξωδικαστικά.

Γενική Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνσχετικά με τιςεφαρμογές διαδικτύου και για τις εγκατεστημένες εφαρμογές σε φορητές συσκευές.

Η NovartisΕλλάς ΑΕΒΕ (εφεξής «Novartis») είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς αποφασίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, ενεργώντας ως "υπεύθυνος επεξεργασίας".

Η αναφορά στην Novartis περιλαμβάνει και το Τμήμα της Sandoz. Η Novartis βρίσκεται στο 12ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Νο 1, 144 51, Μεταμόρφωση και η Sandoz βρίσκεται στην Οδό Φραγκοκκλησιάς 7Β, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα.

Η Novartis, ενδέχεται να είναι υπεύθυνη μόνη ή από κοινού με άλλες εταιρείες του Ομίλου Novartis, ενεργώντας ως «από κοινού υπεύθυνος(οι) επεξεργασίας».

Σε αυτή την Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι λέξεις "εμείς" ή "εμάς" αναφέρονται στην  Novartis και στις εταιρείες του ομίλου της.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενημέρωσης περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Ενημέρωση»), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ισχύει για τους χρήστες (εφεξής καλούμενοι στην παρούσα Ενημέρωση ως «εσείς») των ιστότοπων μας, των εφαρμογών διαδικτύου ή των εφαρμογών εγκατεστημένων σε φορητές συσκευές (συλλογικά καλούμενες «εφαρμογή»), όπου έχει γίνει ειδική αναφορά στην παρούσα Ενημέρωση.

Παρακαλούμενα διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Ενημέρωση , η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε δεδομένα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εσάς ως άτομο («προσωπικά δεδομένα») και εξηγεί τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Μέσω της παρούσαςΕνημέρωσηςαφοράτους χρήστες τωνεφαρμογών που αναφέρονταιστην Ενημέρωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανατρέξετε σε πρόσθετες πολιτικές απορρήτου που διατίθενται στον εταιρικό μας ιστότοπο ή σε ξεχωριστές ενημερώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων  στους συγκεκριμένους για τη χώρα μας ιστότοπους, εάν διαμένετε σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή όπου οι δραστηριότητες επεξεργασίας διέπονται από άλλες πολιτικές ή δηλώσεις. Όποτε απαιτείται, θα σας παρέχουμε επίσης συγκεκριμένες ενημερώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν καλύπτονται από το πλαίσιο της παρούσας Ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , για προσλήψεις,  εργασία, η διαχείριση προμηθευτών ή για υποστήριξη ασθενών.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι εάν μεταβείτε σε οποιονδήποτε σύνδεσμο ή ιστότοπο τρίτου μέρους μέσω της εφαρμογής μας, ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων.Η Novartis δεν υποστηρίζει και δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές απορρήτου ιστότοπων ή υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτους.

Η Novartis θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομέναπου λαμβάνουμε υποβάλλονται σε επεξεργασία και προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και τις πολιτικές και τα πρότυπα της Novartis.


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την παρούσα Ενημέρωση, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένωνμέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

privacy.novartisgr@novartis.com για τη Novartis και στη διεύθυνση: privacy.sandozgr@novartis.com για την  Sandoz.

Ενδέχεται να αλλάζουμε ή να επικαιροποιούμεκατά καιρούς την παρούσα Ενημέρωση δημοσιεύοντας μια νέα Ενημέρωση σε αυτή την εφαρμογή. Παρακαλούμε όπως ανατρέχετε περιστασιακά στην παρούσα Ενημέρωση, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση global.privacy_office@novartis.com. 

Η Novartis επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας/ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μαςreach.novartis.gr για τους φαρμακοποιούς και reach.novartis.gr /Wholesalers για τις φαρμακαποθήκες. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα b2b της Novartis Hellas που απευθύνεται σε φαρμακοποιούς και φαρμακαποθήκες και είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει ευελιξία, αμεσότητα και πλήρη έλεγχο των παραγγελιών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνοψίζονται παρακάτω :

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα διατηρούμε σχετικά με εσάς;


2. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και πωςδικαιολογείται;

2.1. Νομική βάση για την επεξεργασία

Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ελλείψει σχετικής νομικής βάσης για αυτό τον σκοπό.Ως εκ τούτου, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν:

-              έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση σας,

-              η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προςεσάς ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων, όπως η ανταπόκριση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της  εφαρμογής τηςδιαδικασίας δέουσας επιμέλειας από τη Novartis,

-              η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας, ή

-              η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας και δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της τελευταίαςβάσης,  επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ των έννομων συμφερόντων μας και τηςπροστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Παραδείγματα τέτοιων «έννομων συμφερόντων» είναι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που εκτελούνται:


·       για την ανάπτυξη  μιας στενής και αξιόπιστης επαγγελματικής συνεργασίας,

·       για την προώθηση της καινοτομίας της Novartis στον φαρμακευτικό τομέα,

·       για την διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων της Novartis,

·       για την εκμετάλλευση οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών (π.χ. ενδέχεται να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πλατφόρμες για την επεξεργασία δεδομένων),

·       για την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας,

·       για την πρόληψη απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας, κακής χρήσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, καθώς και για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, της αρχιτεκτονικής και των δικτύων  μας,

·       για την πώληση οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης μας ή των περιουσιακών της στοιχείων ή την απόκτηση μέρους ή του συνόλου της επιχείρησης μας ή περιουσιακών στοιχείων από τρίτουςή

·       για την επίτευξη των στόχων της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης μας.

Κυρίως η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε νομική βάση διαφορετική της συγκατάθεσης. Ωστόσο, εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα συμφέροντά μας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Novartis όπως αναφέρεται στην ενότητα 7 παρακάτω. 


2.2 Σκοποί της επεξεργασίας

Πάντα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την επίτευξη  αυτού του σκοπού. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε ή όλους τους παρακάτω σκοπούς:

·         την λήψη και διαχείριση των παραγγελιών των προϊόντων της Novartis Hellas

·         την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα της Novartis Hellas

·         την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την εμπορική πολιτική της εταιρίας, την προβλεπόμενη ημερομηνία αποκατάστασης ελλείψεων κ.α

·         την αποστολή ενημερωτικών e-mails σχετικά με σημαντικές πληροφορίες όπως νέα λανσαρίσματα, άλλο ενημερωτικό ή εκπαιδευτικό υλικό, ερωτηματολόγια ή πληροφορίες από την Novartis (Hellas) AEBE, καθώς και την ενημέρωση για την εξέλιξη της παραγγελίας τους.Άλλοι τυπικοί σκοποί που μπορεί να περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

·       διαχείριση των χρηστών μας (π.χ. εγγραφή, διαχείριση λογαριασμού, απάντηση σε ερωτήσεις και παροχή τεχνικής υποστήριξης),

·       διαχείριση και βελτίωση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών μας (π.χ. διάγνωση προβλημάτων διακομιστή (server), βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας, ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων, όπου ενδείκνυται),

·       μέτρηση της χρήσης των ιστοσελίδων και των εφαρμογών μας (π.χ. συντάσσοντας στατιστικά στοιχεία για τηνεπισκεψιμότητα, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών και τις σελίδες που επισκέπτονται),

·       βελτίωση και εξατομίκευση των εμπειριών σας και καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου (π.χ. μέσω της χρήσης cookies),

·       αποστολή εξατομικευμένων υπηρεσιών και περιεχομένου,

·       βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας,

·       παρακολούθηση και πρόληψη της εξαπάτησης, της παραβίασης και άλλης πιθανής κατάχρησης των ιστοσελίδων και των εφαρμογών μας, ανταπόκριση σε επίσημο αίτημα από δημόσια ή δικαστική αρχή με την απαραίτητη εξουσιοδότηση,

·       διαχείριση των πληροφοριακών υποδομών μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υποδομών και τις επιχειρησιακής συνέχειας,

·       διατήρηση των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας και διασφάλιση της συμμόρφωσης και της υποβολής αναφορών (όπως η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις, φόρους και κρατήσεις, διαχείριση υποτιθέμενων περιπτώσεων κακής διαχείρισηςή απάτης, διενέργεια ελέγχων και  υπεράσπιση δικαστικών υποθέσεων),

·       αρχειοθέτηση και τήρηση αρχείωνκαι

·       οποιοσδήποτε άλλο σκοπός επιβάλλεται από το νόμο και τις αρχές.


3. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον διαβιβάζονται;

Δεν θα πωλούμε, ούτε θα κοινοποιούμεή διαβιβάζουμε με άλλον τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση.

Θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα ακόλουθα τρίτα μέρη:

• στους προμηθευτές τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσιών φιλοξενίας servers της εφαρμογής

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας και για τους ίδιους σκοπούς με αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα Ενημέρωση, στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν επίσης στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, με βάση την αναγκαιότητα ενημέρωσής τους για την επίτευξη αυτών των σκοπών:

·  • στο προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των τμημάτων ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Novartis),
• στους ανεξάρτητους πράκτορες ή μεσίτες μας (εάν υπάρχουν),
• σε λοιπούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε εμάς
• στους παρόχουςσυστημάτων πληροφορικής, στους παρόχους υπηρεσιών cloud, στους παρόχους βάσεων δεδομένων και στους συμβούλους,
• σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο αναθέτουμε ή με το οποίο ανανεώνουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας, και
• στους συμβούλους μας και τους εξωτερικούς δικηγόρους στο πλαίσιο της πώλησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της στοιχείων.·


Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση  ή αυτά να διαβιβαστούν σε οποιαδήποτε εθνική ή/και διεθνή ρυθμιστική, εκτελεστική, δημόσια αρχή, φορέα ή δικαστήριο, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή κατόπιν αιτήματός τους. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε άλλη χώρα εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η Novartis, η οποία ενδέχεται να μην προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν διαβιβάσουμε  τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες/εξωτερικούς συνεργάτες σε άλλες δικαιοδοσίες, θα μεριμνήσουμε για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (i) με την εφαρμογή του επιπέδου προστασίας που απαιτείται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την Novartis και τις εταιρείες του Ομίλου, (ii) ενεργώντας σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας και (iii) για τις εταιρείες Novartis Group που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ πλέον της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, τον «ΕΟΧ»), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, διαβιβάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών της Ελβετίας αντίστοιχα. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές προσωπικών δεδομένων και να προμηθευτείτε αντίγραφο των κατάλληλων νομικών μέσων επαρκών εγγυήσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 παρακάτω.

Για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου, ο Όμιλος Novartis έχει θεσπίσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες, ένα σύστημα αρχών, κανόνων και εργαλείων, που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλιστούν αποτελεσματικά επίπεδα προστασίας δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ και της Ελβετίας. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) της Novartis κάνοντας κλικ εδώ.

https://www.novartis.com/privacy-policy/novartis-binding-corporate-rules-bcr


4. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μας;

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασηστον ιστότοπο ή στην εφαρμογή, όπως οι συγκεκριμένεςιστοσελίδες που περιηγείστε , από ποιον ιστότοπο κατευθυνθήκατε στον παρόντα ιστότοπο και ορισμένες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιήσατε. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς προκειμένου για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της εφαρμογής και να αποκτήσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που περιηγούνται στον ιστότοπό μας, προς το σκοπό της εσωτερικής χρήσης των στατιστικών στοιχείων και της έρευνας αγοράς. Προς την επίτευξη των σκοπών αυτών, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε «cookies» ή παρόμοιες τεχνολογίες, τα οποία συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη (domainname), τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Τα“cookies” δημιουργούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του χρήστη όταν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί φορτώνει έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.Κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στον ίδιο ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης ανακτά και αποστέλλει αυτό το αρχείο “cookie” στον ιστότοπο. Τα “cookies” είναι χρήσιμα διότι εξυπηρετούν βασικούς σκοπούς, όπως να θυμάται ένας ιστότοπος τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να πραγματοποιείται ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών, να παρέχεται σε εσάς σχετικό περιεχόμενο ή διαφημίσεις, και να είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας στονιστότοπο.Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας.Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) σας, έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα “cookie”.Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να το αποδεχθείτε ή να το απορρίψετε.Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα “cookies” εντελώς.Ωστόσο, εάν δεν αποδεχθείτε τα “cookies”, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου ή της εφαρμογής μας.Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα πλαίσιο ρύθμισης των “cookies”, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα “cookies”. Είναι νόμιμη η αποθήκευση “cookies” στη συσκευή σας, εάν αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά για τα υπόλοιπα είδη“cookies”, χρειαζόμαστε την άδειά σας για να το κάνουμε.

Οιιστότοποι της Novartis, παρέχουν την επιλογή είτε να συναινέσετε στη χρήση των “cookies” χρησιμοποιώντας το πλαίσιο <Ρυθμίσεις για τα cookies> που εμφανίζεται όταν κατευθύνεστε τον ιστότοπο για πρώτη φορά, είτε να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή αργότερα.Οι ρυθμίσεις για τα “cookies” σάς δίνουν την επιλογή να δώσετε ή να αρνηθείτε τη συναίνεσή σας σε κάθε κατηγορία “cookies” (με εξαίρεση τα απαραίτητα “cookies” ). Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις <Ρυθμίσεις για τα cookies> για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα είδη“cookies”  που χρησιμοποιούμε (τον σκοπό που εξυπηρετούν, τη διάρκεια ζωής τους και την προέλευσή τους) και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν πραγματοποιούμε ανάλυση ιστότοπων είναι η συναίνεσή σας ή τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.


5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτραγια την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σκοπός είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη διαρροή ή πρόσβαση, και η αποτροπή άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.


6.Επί πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας;

Τα προσωπικά σας δεδομέναδιατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις.

 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται μόνο για την περίοδο κατά την οποία χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη εφαρμογή, εκτός εάν έννομη υποχρέωση κεπιτάσσει μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο διατήρησηςκαι επίσης λαμβάνοντας υπόψη ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Εταιρείας να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις. Μετά το πέρας της σχετικής περιόδου, τα προσωπικά σας δεδομέναδιαγράφονται από τα ενεργά μας συστήματα.


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο διαφοράς διαγράφονται ή αρχειοθετούνται (i) μόλις επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, (ii) εφόσον έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, ή (iii) όταν η αξίωση παραγραφεί.


7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος:

·      το δικαίωμα ενημέρωσηςσχετικά τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς και σχετικά μετον τρόπο επεξεργασίας τους

·      το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σας όπως υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και, εάν θεωρείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς, να ζητήσετε τη διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους

·      το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας,

·      το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την εν λόγω ανάκληση,

·      το δικαίωμα εναντίωσης, εν όλων ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.Με ορισμένες εξαιρέσεις, αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς έρευνας,

·      το δικαίωμα φορητότηταςτων δεδομένων σας, δηλαδή την επιστροφή των προσωπικών δεδομένων που ή τη μεταφορά τους σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, χωρίς παρεμπόδιση  και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητα και

·      το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη  ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, δηλ. μπορείτε να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία δεν βασίζεται στησυναίνεσή σας, δεν απορρέει από τον νόμο ή δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης.Ωστόσο, προς το παρόν δεν λαμβάνονται αποφάσεις χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες.


Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση global.privacy_office@novartis.com ή επιστολή στην τοπική διεύθυνση της Novartis με σάρωση του δελτίου ταυτότητάς σας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου μέσου ταυτοποίησης για τον σκοπό της ταυτοποίησής σας. Τα εν λόγω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και δεν διατηρούνταιτα δεδομένα αυτά μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας.Κατά την αποστολή της εν λόγω σάρωσης, φροντίστε να έχετε αποκρύψει  τη φωτογραφία  και τον αριθμό ταυτότητας ή αντίστοιχο αριθμό.


Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Novartis στη διεύθυνση privacy.novartisgr@novartis.com και για την  Sandoz στη διεύθυνση privacy.sandozgr@novartis.com, ο οποίος θα διερευνήσει το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων .

8. Πώς θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές στην Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Ενδέχεται να αλλάζουμε ή να επικαιροποιούμε την παρούσα Ενημέρωση κατά καιρούς αναρτώντας μια νέα Ενημέρωση σε αυτή την εφαρμογή. Μπορείτε να ανατρέχετε στην παρούσα Ενημέρωσηανά διαστήματα, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.


Τελευταία επικαιροποίηση 31 08 2022 / GR2209014320